lại mũi trong Tiếng Anh là gì?

lại mũi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lại mũi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lại mũi

    back-stitch

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • lại mũi

    back-stitch

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lại mũi

    back-stitch