lại đực trong Tiếng Anh là gì?

lại đực trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lại đực sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lại đực

    a female homo