lại lần nữa trong Tiếng Anh là gì?

lại lần nữa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lại lần nữa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lại lần nữa

    * phó từ afresh