lại trở ra trong Tiếng Anh là gì?

lại trở ra trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lại trở ra sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lại trở ra

    * dtừ

    reappearance