lại ghi trong Tiếng Anh là gì?

lại ghi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lại ghi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lại ghi

    * ngđtừ

    re-enter