lại người trong Tiếng Anh là gì?

lại người trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lại người sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lại người

    recuperate (after a long illness)

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • lại người

    Recuperate (after a long illness)

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lại người

    recuperate (after a long illness)