lại leo lên trong Tiếng Anh là gì?

lại leo lên trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lại leo lên sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lại leo lên

    * đtừ reascend