lại cái trong Tiếng Anh là gì?

lại cái trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lại cái sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • lại cái

  xem á nam á nữ

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • lại cái

  * adjective

  bisexual; hermaphrodite

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • lại cái

  bisexual, hermaphrodite