lại ăn trong Tiếng Anh là gì?

lại ăn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lại ăn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lại ăn

    to resume eating; to eat again