lại bộ trong Tiếng Anh là gì?

lại bộ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lại bộ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lại bộ

    (cũ) ministry of the interior

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • lại bộ

    (cũ) Ministry of the Interior

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lại bộ

    ministry of the interior