lại hiện ra trong Tiếng Anh là gì?

lại hiện ra trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lại hiện ra sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lại hiện ra

    * dtừ

    reappearance

    * nđtừ

    reappear