lại giống trong Tiếng Anh là gì?

lại giống trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lại giống sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lại giống

    (sinh học) atavism, throw-back, revversion to type

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • lại giống

    (sinh học) Atavism, throw-back, revversion to type

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lại giống

    atavism, throw-back, reversion