lại tranh luận trong Tiếng Anh là gì?

lại tranh luận trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lại tranh luận sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lại tranh luận

    * thngữ

    to give someone in charge