lại khoác cái vẻ trong Tiếng Anh là gì?

lại khoác cái vẻ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lại khoác cái vẻ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lại khoác cái vẻ

    * ngđtừ

    reassume