lại khỏe mạnh trong Tiếng Anh là gì?

lại khỏe mạnh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lại khỏe mạnh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lại khỏe mạnh

    * thngữ

    to be (stand) on one's feet