lại chuyển lại trong Tiếng Anh là gì?

lại chuyển lại trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lại chuyển lại sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lại chuyển lại

    * ngđtừ

    retransfer