lại chiếm lấy trong Tiếng Anh là gì?

lại chiếm lấy trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lại chiếm lấy sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lại chiếm lấy

    * ngđtừ

    reassume