lại có dân cư trong Tiếng Anh là gì?

lại có dân cư trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lại có dân cư sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lại có dân cư

    * ngđtừ

    repeople