lại đi ngược dòng trong Tiếng Anh là gì?

lại đi ngược dòng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lại đi ngược dòng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lại đi ngược dòng

    * đtừ reascend