lại được tự do trong Tiếng Anh là gì?

lại được tự do trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lại được tự do sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lại được tự do

    * thngữ

    to be one's own man again