winding up nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

winding up nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm winding up giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của winding up.

Từ điển Anh Việt

  • Winding up

    (Econ) Sự phát mại.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • winding up

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    cuốn vào