winding-on nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

winding-on nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm winding-on giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của winding-on.

Từ điển Anh Việt

  • winding-on

    /'waindi ' n/

    * danh từ

    sự cuộn (dây, chỉ, sợi)