winding-on machine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

winding-on machine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm winding-on machine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của winding-on machine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • winding-on machine

    * kỹ thuật

    máy cuộn lại

    máy cuộn ngược