winding reel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

winding reel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm winding reel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của winding reel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • winding reel

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    tờ khai thác