winding overhang nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

winding overhang nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm winding overhang giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của winding overhang.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • winding overhang

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    phần đầu nối bối dây