winding up arrangements nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

winding up arrangements nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm winding up arrangements giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của winding up arrangements.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • winding up arrangements

    * kinh tế

    thỏa ước hoãn nợ, xử lý nợ