winding up value nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

winding up value nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm winding up value giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của winding up value.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • winding up value

    * kinh tế

    giá trị thanh lý,