winding-key nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

winding-key nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm winding-key giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của winding-key.

Từ điển Anh Việt

  • winding-key

    /'waindi ki:/

    * danh từ

    nút lên dây (đồng hồ)