winding-engine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

winding-engine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm winding-engine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của winding-engine.

Từ điển Anh Việt

  • winding-engine

    * danh từ

    (mỏ) máy nâng; máy trục