winding machine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

winding machine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm winding machine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của winding machine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • winding machine

  * kỹ thuật

  máy cuốn dây

  máy cuộn lại

  máy cuộn ngược

  toán & tin:

  máy cuốn môbin

  xây dựng:

  máy quấn dây hoặc cáp

  máy quấn môbin