winding-up value nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

winding-up value nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm winding-up value giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của winding-up value.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • winding-up value

    * kinh tế

    giá trị thanh lý