winding-up sale nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

winding-up sale nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm winding-up sale giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của winding-up sale.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • winding-up sale

  * kinh tế

  bán bắt buộc

  bán cưỡng bức

  bán để dẹp tiệm

  bán thanh lý

  sự bán để nghỉ kinh doanh