winding rope nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

winding rope nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm winding rope giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của winding rope.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • winding rope

    * kỹ thuật

    cáp kéo