winding cable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

winding cable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm winding cable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của winding cable.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • winding cable

    * kỹ thuật

    điện:

    cáp rút