winding drum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

winding drum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm winding drum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của winding drum.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • winding drum

  * kỹ thuật

  tang quấn cáp

  cơ khí & công trình:

  tang quấn dây

  xây dựng:

  trục quấn dây