winding pitch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

winding pitch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm winding pitch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của winding pitch.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • winding pitch

    * kỹ thuật

    bước quấn dây

    xây dựng:

    cữ cuốn dây