winding-off nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

winding-off nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm winding-off giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của winding-off.

Từ điển Anh Việt

  • winding-off

    /'waindi ' :f/

    * danh từ

    sự tháo (dây, chỉ, sợi)