winding speed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

winding speed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm winding speed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của winding speed.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • winding speed

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    tốc độ cuộn

    tốc độ quấn