winding ends nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

winding ends nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm winding ends giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của winding ends.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • winding ends

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    đầu cuộn dây