wax filter drum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wax filter drum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wax filter drum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wax filter drum.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wax filter drum

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    trống lọc sáp