wax extractor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wax extractor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wax extractor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wax extractor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wax extractor

    * kinh tế

    máy tách sáp