tubular well nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tubular well nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tubular well giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tubular well.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tubular well

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    giếng dạng ống