tubular telescopic mast nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tubular telescopic mast nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tubular telescopic mast giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tubular telescopic mast.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tubular telescopic mast

    * kỹ thuật

    trụ ống lồng