tubular profile nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tubular profile nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tubular profile giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tubular profile.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tubular profile

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    thép hình ống