tubular texture nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tubular texture nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tubular texture giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tubular texture.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tubular texture

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    cấu tạo ống