tubular ruling pen nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tubular ruling pen nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tubular ruling pen giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tubular ruling pen.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tubular ruling pen

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    bút ống

    ống (đựng) bản vẽ