tubular pasteurizer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tubular pasteurizer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tubular pasteurizer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tubular pasteurizer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tubular pasteurizer

    * kinh tế

    thiết bị thanh trùng kiểu ống chùm