tubular radiator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tubular radiator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tubular radiator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tubular radiator.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tubular radiator

    * kỹ thuật

    bộ tản nhiệt kiểu ống