tubular shunt nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tubular shunt nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tubular shunt giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tubular shunt.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tubular shunt

    * kỹ thuật

    điện:

    sun dạng ống