tubular neighbo (u) rhood nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tubular neighbo (u) rhood nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tubular neighbo (u) rhood giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tubular neighbo (u) rhood.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tubular neighbo (u) rhood

    * kỹ thuật

    lân cận hình ống